Şeyh nedir, mürid nedir?  Mürid yok!

Bir insan Şeyhin varlığı yanında yok olmadıkça; ‘ben varım’ dedikçe, mürit değildir, o kuru kalabalığı taklit eden bir varlıktır!

İnsan övülerek mi, yerilerek mi baştan çıkarılır? Şeytan övgü ile insanı baştan çıkarır!  

Övgü; kula değil yalnız Allah’a mahsustur! 

Dergâhımıza gelenlerden şüphelenmişsek, bakarız. Eğer buraya geldiği halde, yüzü dünya işlerine dönük ise yalancıdır. O sadece, kuru davacıdır. Ben burada şunu söylemek istiyorum;

Ders almak için buraya gelen dervişlerde de, Allah’ın kullarında da öyle bir inanç olmalıdır ki;

Burası küçük ve hülasa bir dünyadır, burada geçen günü de; sanki kıyamet, dünyanın son günü ve ömrünün son saati gibi olmalıdır! 

Bana gelenler lütfen yalansız gelsinler, iyi dinlesinler, inat etmesinler! 

Bu yolu ciddiye alan gelsin, ciddi görmeyen gelmesin!

Derslerimde ve sınıfımda size her zaman, bilim, irfan olarak; hayatı anlamak ve yorum farkı vermek isterim ve Allah’ın yarattığı her şeyin bir mana taşıdığını, her mananın Allah’ı söylediğini söylerim. Bundan, bana da ecir kalır.

Şunu iyi bilin ki; Allah’ın verdiği her türlü kapasiteyi kullananın kapasitesi artar. Bilhassa aklını kullananın, kapasitesini Allah arttırır. Nankörler ise asla iflah olmazlar; Nankörle kâfir, birdir!

Ey insan, ilme irfana talip ol! İninden çık da; güneşi, ayı, tabiatı gör!

Aydınlan!

Ağaçlar var, meyveler var, ara bul! Senin için faydalıdır.

Hemcinslerin arasında da Cebrail var, ara bul! 

Hayırlar, ihsanlar sanadır; Talip ol! İki günü bir olan, ziyandadır.

 

Allah, El Vasi’dir!

Yediğin harcadığın tükenir, bu yüzden korkarsın. Yerinde harcarsan artar! Ekersen çoğalır, korkar elindekini ekmezsen elindeki tükenir. Vasi, cömertliktir. Yerden hâsıl olan tohum yine yere düştüğü gibi, beden de topraktandır, yine toprağa düşer. Allah’tan üflenen ruh da Allah’a döner! 

El Vâsi; kapasitesi sonsuz ve sınırsız olan, imkânları sonsuz ve mutlak olan, bilgisi ve ilgisi sonsuz olandır. Yaratılan sonlu, Yaratan sonsuzdur.  ‘Naçar kalacak yerde, nagâh açılır perde’ denir. Bu söz Allah’ın Vâsi olduğunu söyler. El Vâsi; şeklî kıbleyi, gönül kıblesine vardırır. Bu yüzden ‘imkânım yoktur’ deme, Allah gücenir!

 

Rabbin dışında hiçbir şey baki değildir.

Varlığın her zerresi Allah’ı gösterir. Mahlûk Hâlik’i gösterir.

Dil, Allah’ı söyler.

Göz yaratıktan, Yaratanı görmek ister. 

Hastayı görüyoruz, mikrobu görmüyoruz. Zahiri görüyoruz, batını görmüyoruz, afakı görüyoruz, enfusu görmüyoruz. Mahlûku görüyoruz, Hâlik’i görmüyoruz. Çünkü beden zahiri, ruh batını, zahir batını, batın zahiri, karanlık aydınlığı gösterir. (Her şey zıddı ile var olur)

Göze karanlık olan gönle nurdur, ışıktır, aydınlıktır!

Dirilişin toprakta zuhura gelmesi ve ölünün toprakta kaybolması, Mahlûk-Hâlik, lâ- illâyı tevhid eder.

Dünya bir ilhâm ve vahiy sahasıdır. Bu alanda Hâlik mahlûk gizeminde, ölüm ve dirim; bir mucize olayıdır.

Allah’ın tekliği mahlûkun vahdetini getirir. Hâlik tektir, mahlûk çoktur. O tekle bağlantı kurmak için boyuna çoğalır, kesrette Vahdet aşkına düşer. Bu dünyada mahlûk-Hâlik arasında irtibat besmele ile olur. Bismillah der, su içersen, mahlûk olan su ile Hâlik arasında irtibat kurarsın! 

Hilkat’e, kâinata bakıp da Hâlik’i görmüyorsan; ya iyi bakmıyorsun, ya da gördüğünü idrak etmiyorsun! Gördüğüne, yaşadığına şahitsin (senin için vardır). Görmediğin, sana göre gayb’idir (yoktur) . Allah’ın varlığı, Vasi’dir. Bunu gözle göremezsin, müşahede edemezsin.

Bedenin kıblesi Kâbedir, gönlün kıblesi, Allah’tır. (Ve Fe eynema tüvelli, fesemme vechullah;  nereye baksan Allah’ın yüzü oradadır). İbadete ehemmiyet veriyorlar. Hâlbuki ubudiyet yani kulluk mühimdir.  

 

Veciz Sözler;

Herkesin hayatı, onun rüyasıdır ve hayatın da tıpkı rüya gibi tabiri gerekir. (herkes kendi rüyasını en iyi kendi tabir eder).

Herkesi, her şeyi Allah’ın koyduğu yerde tutun! Onları başka yerlere koymaya çalışmak, zulümdür. Onları Allah’ın koyduğu yerde tutmak, kabul etmek huzurdur. 

Ehli idrak, yine ehli idrakle cem olur. Ehli küfür de, yine ehli küfürle cem olur!

Hata yapana, hata yapıyorsun denmezse gelişme olmaz, yerinde sayılır. Cahil kalınır, bilenle bilmeyen bir değildir. 

Emeğine bak, sonun ona bağlıdır! Emeği olmayan tembel ve miskindir. 

Velilik dostluk; adavet düşmanlıktır.

Neyin haram olup olmadığını din adamından değil, Allah’tan sor!

Madde ile mana arasındaki farkın, kuantum fiziği ile yok olduğunu görebilirsiniz. 

Metruk, terk etmek; Mehçur, anlamamak.

İnsanlar arasında tam adalet olamaz. İnsan kendi halindedir, yani fıtri yapısı üzeredir. Bölmek isterse tam bölemez. Tam iki parça da, birbirlerinin eşit olsa adildir. Adalet değildir.