Allah; yarattığıyla alakadardır, insan bunu bilmez. Bilse de bilmese de, Allah kulu iledir. Sığınma ve dua, insanın idrakini arttırır.

El Kahhar; yenen, kendisine meydan okunamayan, ezen yani boyun eğdiren demektir. Kimse Allah’a diklenmeye kalkmasın! Kahhar olan Allah’tan intikam alınamaz!  Allah, yine kahran lütfeder. Varlığa boyun eğdiren Allah kahretsin demek; Allah boyun eğdirsin demektir. İlahi yasalara ve sistemi ilahinin kanunlarına uyun!

Fiilin insana boyun eğdirmesi Allah’ın kahhar esmasındandır. Allah; insanı aç koyar, insanı araştırmaya, yemek tedarikine koşturur.

Allah, her şeye boyun eğdirmiştir. Hatta kendi gücüne bile boyun eğdirmiştir, yani lütfetmiştir.

Zalimi, zulüm kahreder. Mutluyu mutsuz, mutsuzu mutlu kahreder. Allah’ın kahhar ismi, her şeye faiktir.

Şeytaniyet; Allah’ın lutfuna yamuk bakmaktır. Allah suyu kaynatarak, kahra alet eder. O kaynayan su demli su olur, lütfa sebep olur. Derdi sıhhatle, sıhhati dertle kahreder.

O öyle bir tektir ki çokları kahreder. O kahhardır. Tefrikin girdiği şey şirktir.

Müslümanlıkta, Allah, Muhammed, Ali; İsevilikte, Allah, oğul, Ruhul Kuddus. Yani dinlerde teslis üçleme var.

Zat tevhidi Allah; sıfat tevhidi insan; efal tevhidi fiili çok olan; Fail ise yalnız Allah’tır.

Tevhid her şeyin Allah’tan olduğu hakikatidir. Allah’dan başka bir şeye, teklik izafe edilemez. Yeryüzünde tek olayım, tek kalayım olmaz!

Kesret, Vahdet’in sıfatındandır. Halik’in varlığı nasıl hakikatse, kesretin varlığı da hakikattir. Ahlakı Vahidaniyet, şahsiyettir.

Ferd; Vahid, Ahad. Yaratan tek, yaratılan çifttir. Rabbini anlayan Elhamdülillah der.

 

Dünyayı, insanı çekip çeviren Allah. Kesrette dünya, insan, Allah; vahdette ise Ahed.

Acılar insanlara dünyayı öğretir, dayanmayı öğretir. Allah’ım bize acı!

Acı, hayatınızın sırrı ve icabıdır. Dünya eziyetinden muaf olmak için, yaratıktan yaratana dönmek lazımdır.

Allah Vehhab’tır, karşılıksız verir. Kul münkirdir, inkar eder, şükretmez.

Allah’ın kanunlarını yani sistemi ilahiyi aşan hibeyi, yine yalnız Allah yapar. Allah’ın yaptığı hibe, yine sistemi içindedir. Hibe, bir şey beklemeden verilendir.

Allah aziz ve Vehhap’tır. Karşılıksız verir. Kulluk ta; Allah’ın insana hibesidir. Kulun Allah’a kul olması, kulun kula kul olmamasını sağlar.

Nuh peygamberin oğlu Kenan münkirdir. Baba münkir, oğlu Hz.İbrahim peygamber. Bunlar aşk makamının, cilveleridir.

Mekke, toprağı orman olmayan yerdir. Ama ortasında Kabe olduğu için en zengin yer oldu. Allah’ın putu zengin ederse, Allah’ın Kendisi ihya eder!

Dünya ve bütün varlık; Allah eksenli, Allah merkezlidir. İnsan, bunu idrak edendir. Allah her şeyi kendi çekirdeğinden yaratır.

Hayvan, kurban edilir. İnsanın kurban oluşu, onun yetiştirilmesi Allah’a yaklaştırılmasıdır. Allah’a bize yaklaştıran her şey kurbandır. Kurban nefisten verilir.

Kadınla olmuyor, kadınsız da olmuyor. Neyleyip netmeli, dünyada sürüp gider. Hikmeti nedir diye sorsan, Allah bilir derim. Maksad Allah’tır.

Şevkat ve merhamet sahibi idarecilerin iradesinde olan devlet, devlettir.

Ekonomi, yunanca ev idaresi demektir. Sokrat ilahi nur ışık sahibidir. Maddi varlık, iç boyutta bilinen varlıktır, fanidir. Yalnız Allah, Samet’ tir, Melik’tir.

El Melik, en mükemmel idare eden demektir.

Melik Allah’tır. Ondan başka bir kimse, hakiki Melik olamaz. İdarecidirler, yine tam idare edemezler. Allah tam ve mükemmeldir, insan eksiktir.

Dem sahibi yegane Melik olan Allah’tır.

Ya Melik, beni Sen idare et, beni bana bırakma!

Suyu Allah veriyor, siz hiçbir emek bile harcamıyorsunuz. Bir de onu çok pahallı satıyorsunuz.

Gerçek gerçektir, kolaydır. Münafık, kolayı zor etmiştir. Kendi kendine eziyettir, yüktür, yanlıştır.

Neye bakarsak bakalım, hakikat değildir. Burada hakikat arıyorsan, o Allah katındadır.

Mutlu babanın dergahında önce Allah sohbeti Allah zikri vardır. Oraya yalansız olmak kaydı şartı ile gelmeğe çalış, Allah hidayet eder.

Allah; yarattığıyla alakadardır, insan bunu bilmez. Bilse de bilmese de, Allah kulu iledir. Sığınma ve dua, insanın idrakini arttırır.

Ahiret, iradeli varlıkların yeridir. İrade; bu dünyada başlar, ahrette mükemmeleşir. Burada cüz çekirdek; ahirette çelik kütle olur. Yani nüve Hüve’dir. Hüvallah-u Ahad.

Vahit, bir demektir. Allah Vahit’tir. Allah’ın birliği, her şeyi kapsar. Yarabbi Sensin, yani Vahit O’nun kahhar isminin tecellisidir. Allah yokmuş gibi düşünme!

Allah’a teslimiyet; sünepelik, tembellik değildir. Allah faaldir. Faali sever. Allah’a teslimiyet, O’ndan başka bir şeyin olmadığını, anlamaktır.

İnsanlar, bir vücut gibidir. Bir yeri ızdırap çekerken, azaları da ızdırap çeker. İnsanlar birbirlerine zarar vererek, ızdırab çektirmemelidir!

İnsan her şeyi, Allah’tan öğrendi. İnsan merhameti O’ndan öğrendi. Allah, bazı şeyleri insana farz kılmıştır.

Şehvet, insana nimettir. Ama insan şehvete esir olursa, Allah kahreder. Allah, lütfu da hoş, kahrı da hoştur de! Yani sebep ol!

Allah’ın her hali; kuluna derstir, öğüttür. Allah’ın kahhar esması, boyun eğdirmesidir. Meleklere, insana boyun eğdirmesi de böyledir.

Sorumluluğunu bilene ikram, bilmeyene ceza vardır. Mücrimlerden intikam alınır, yani onların yaptıklarının acısı, onlara tattırılır.

Bir ülkede darbe yapılacağı zaman, önce önlenemez kargaşa ortamı hazırlanır. Zemin hazır olunca müdahaleye gerekçe vardır. Dünya bugün, kaos ve kargaşa içindedir, yeni bir rejimin doğmasına ihtiyaç vardır.

İyiler, kötüler ölür de, iyilik ve kötülük ölmez. Hayat, bir ibretler alemidir. Bu rolü, aktörler üstlenirler. Çünkü sahneyi ilahi, ibret için boş kalmaz.

Acı çekmeyenler, cehennemi bilmezler. Fakirlik, yokluk çekmeyenler de cenneti bilmezler.

Yarabbi, evlatlarımın işlerini kolaylaştır. Gönlüne ferahlik ver. Yarabbi, onları Senden gayrıya muhtaç eyleme! Kaza ve beladan halas eyle, koru! Amin.