Her şey Allah’a dayanır,

Her halde, her halükârda, her andadır Allah; nabzın atışında, nefes alış verişte, Halik- mahlûk, kesret- vahdet, la- illa, Vahit- Ahed alışverişinde; Zü’l- Celâli ve’l ikram!

Ruh ondan üflenendir. Hulul eden (cisme giren) O değildir. Üflenen (ruh da) kuldur, Allah değildir. Her ne ki insanın aklına geliyorsa o Allah değildir. İnsanın idraki ve lisanı Allah’ı ifade edemez.

Her şey Allah’a dayanır. Allah hiçbir şeye dayanmaz, kimseye ihtiyacı yok, ama her şeyin ihtiyacını Ben gideririm. İnsanın aciz cümlesi, kelimesi beni ifade edemez, ben onların acizen söyledikleri ismi kabullenirim. Allah’ın doksan dokuz sıfatı, ismi vardır. Allah ismi Zatına mahsustur. Esma müsemma olan Allah Celle, Celâlullaha dayanır. İnsan, Allah’ın sıfatlarının medarıdır!

O doğurmadı ve doğurulmadı. Hiçbir şey onun benzeri değildir. O Samet’tir, artısız eksisiz denge âleme denge odur! Es Samet eşsiz ve benzersiz dayanak, ilk sebep, son dayanak, varlığın maksadı Allah’tır. İnsan her şey ister. Bundan maksat Allah’ı istemektir.

 

El Hadi,

Allah Hadi’dir, en büyük sevgi bize Allah’tan gelir, sevginin zirvesi Allah’tır.

Ahed; Zata aittir. Vahid, fiiliyata dönüktür. Fiiliyatta Allah tektir. Allah’ın Vahidiyeti sayısal birlik değildir. Tek Allah’tır. Ahed isminin sırrına Allah bizi erdire!

Allah’tan başka kimse seni hidayete erdiremez.

Biz, ‘Ben’den büyüktür. Şirkin en büyüğü, ‘Ben’lik düzeni içindedir. Şirk, kendi kendini yeterli görmektir. İnsan tekleşirse, Allahlaşıyor demek midir?

İstişareye, şuraya ehemmiyet vermek, Ahediyete saygıdır. Yalnız senden dileriz, senden isteriz. Senden başka istenecek bir merci asla yoktur. Allah’tan başka kimseye haşyet duyulmaz.

Allahtan korkmalı, onun sevgisini kayıp etmekten korkmalı!

 

El Fakr Fahr

İnsanın Allah’ı bilmesi; Allah’ın Âlimi mutlak olduğunu bilmesi, eseri görüp müessisi bilmesi, daha doğrusu cüzün küllü bilmesi, kulun sultanı bilip O’na tabi olmasıdır!

Kim Allah’la değildir ki? Bunun idrakinde olmayan Allah’la değil görünür.

Allah daima yarattığı iledir. Beyin sistemine bağlı sinir sistemi,  hareketi iletiyor. Beyne kim iletiyor? Her şeyin faili Allah’tır. Allah Kadirdir, Kaimdir. İnsan zayıf, insan aciz, insan eksik, onun için kuldur. Kulluk, onun için şereftir. Allah’ın kulu olalım yeter. Allah kulum desin yeter.

İnsanın bu eksikliği onun iftiharıdır,  El Fakr Fahr der.

İki türlü fakir vardır: Biri tembel miskin olan ve daima aç olan.

Diğeri müstağni olan fakir; Gönlü Gani ( zengin) gözü tok, açlık korkusu yok, kanaatkâr, yoku saymaz, varı saymaz çalışır. Allah’tan ümidini kesmez!

İradesine sahip olan, nefsinin meliki olur. Mala ait değil, mala sahip olur. Aslında Allah’tan başka kimse melik olamaz. Rab, terbiye edici; Melik, yöneltici; İlah, kulluk edilendir.

Âlemlerin Rabbi Allah’tır. Tevhit ne kadar güzel ve sadedir. Kesret zordur, insan hangisini kutsasın?

 

Nokta; hakiki birlik, tüm çokluğun aslıdır.

İdrak Âdemi buldu

Mesnedi beyni oldu

Şemsi idrak, Hak nuru

Hakka baş eğdi, Mutlu

21.5.2014

Allah’tan iste!

İnsan varlık ağacının en nefis meyvesidir. İnsan yavrusu, en zor yavrudur. Kolay gelen, kolay gider, hayvandır. İnsan hayvan değildir. Yetişmesi zordur.

Yaratıktan, yaratana dönüşün!

Her şeyden maksat, Benim! Ben Halik’ım sen mahlûksun! Seni Ben Benim için yarattım! Bundan dolayıdır ki; herkes, her şeyi önce kendi için yapar!

Yüzümüzü yarattığından yaratana döndür Yarabbi!

Tesbih; Allah adına hareket etmektir, eldeki boncuk dizisi değil.

İzzet, Allah’a aittir. İzzeti, Allah verir.

Hikmet Allah’a aittir. Hikmet tam tespit etmektir, tam onikiden vurmaktır.

Hikmet, mutlak manada Allah’a aittir. O verir!

Hakikat algısına sahip olan, sahtesi ile hakikatini ayırt edebilendir.

Sahte din, Hak sahibi olan insanlığa düşmandır.

Sahte metafizik; güne, geleceğe, mevsimlere uğurlu, uğursuz demektir. Akli selim olmayan, ilim sahibi olmayan, öyle görünmek ister. Sahte rütbe, sahte unvan sergiler.

Sahte şeref ve izzet arayanlar izzet değil zilleti kazanır, ziyan eder.

Asıl nimet, hikmet Allah’tandır. Allah’tan bekle Allah‘dan iste!

Olmadan olunmaz be şaşkın!

 

Dünyadan ibret almak gerekir!

Dünya hayatı, malum olduğu gibi sonludur. Ahiret hayatı, ebedidir. Dünya hayatı, ebedi hayatın rampasıdır. Buradaki güçlükler, kolaylıklar, sabırla öğrenmeler; ebedi hayata hazırlar. Ana rahmindeki hayat nasıl dünya hayatına hazırladıysa, dünya hayatı da ahiret hayatına hazırlar. Dünya hayatına, bir kere gelinir. Onun için her günü, her anı çok değerlidir. Sıhhat ve zaman, mühimdir. Bu yüzden dünyanın; bir oyun ve eğlenceden ibaret, aldatıcı farfaradan ibaret olmadığını, bunların acı ve tatlısının da geçici olduğunu, ibret alınmasının lazım olduğunu anlama idrakine sahip olmalıdır.

Zaman hızlı geçiyor. Adeta, akıp gidiyor. Zamanı yaratan Allah zamana yemin ediyor. Yani onun ehemmiyetini belirliyor. Bu yüzden zaman için bazı gün ve geceler üzerine dikkat çekiyor. Kadir, Berat, Miraç, kandil geceleri gibi böyle günlerde Bana dönmek lazım. Benden mağfiret, rızk, afiyet isteyen belaya duçar olan, bana müracaat etsin! Bana dönsün!  Buyuruyor.

İkbal, şan, şöhret, mevki, saltanat içinde olduğum halde; bunlarla temayüz değil; nihan, adsız, kimsesiz, titrsiz görünerek istediğim, Allah’tan banadır.

Elhamdülillah başım var ki ağrıyor. Bütün organlarımız öyledir. Ağırınca onların varlığına hamd ederiz, onların varlığından haberdar olmaz, onları çalıştırmazsak bozarız. Hasta ederiz.

Her şeyin yokluğu hayırdır, varlığı şerdir, bilene!

Konfor bizi esir eder. Ben malım, kendini malı görüyor. Bir de dünyayı mal edinmeye kalkıyor. Yokluktayım der, varlık şerdir.

 

Veciz sözler

Bazı işlerini bırakıp külfete katlanmış, okula gelmiş, devam etmiş mürşide gelmiş, tabidir ki faydalanır. Hatta ben çalıştım aldım dersen elin belin bükülür. Allah’a karşı diyemezsin!

Gayretsiz olarak bu dünyadan küçük bir arsa alamayan, cennetten sonsuz olan yer sahibi olmak nasıl olur?

Gönül, Vahi yağmuru ile sulanır, hayatiyet bulur.

Hürmetle, hakaret birdir. Hiçliğe talip ama Âdem, Âdemi ihya eder, Âdem Âdemin nefsini imha eder.

Çürümüştür, çürümüştün, çürümüş. Müstahaktır, müstahaktın, müstahak.

Çürümüşü ellerinle kaldır at! Yenisini, tazesini al da bak!

Zulmedilince her şeye, her yöne zulmedilir. Hak ve hukuka zulmedilmiş olunur. Daha doğrusu kendine, nefsine zulmedilmiş olur.

İnsan, konuşmak için muhatap ister. Şeytaniyet, insanın insaniyete ters düşmesidir. Ancak ters düştüğünde, düzenin güzelliğini, lütfunu görürsün.

Aşk yolu belalıdır

Herkese cefalıdır

Kamudan ümit kes

Ol Canan, vefalıdır

21.5.2014