Allah’ ın sıfatlarının isimlerinin açığa çıkmasına son yoktur. İnsanın da bunları yorumlamaları sondur. Bunlar ancak zanları üzerinedirler. Bu alemde gizli ve açık olan her şey Halik vücudu ile vücut bulur.

Gönülde ilahi nur yanarsa, Hakikatine ulaşır, orada Rabbini tanır, arif olur. Orada kendini bulur. Gönlü nurla dolar. Orada Hakikat vardır, gayrısı yoktur.

Bilgelik; insana özden, fıtratından gelir. Öğrenerek bilgi sahibi olan Alimler de bir takım kararlar veren, ancak sonuçlarını hiç bilmeyenlerdir. Bilgeler ise; yapıp ettiklerini, sebep ve sonuçlarını, ezeli ve ebedini bilen, buna hakim olan kişilerdir. Bunlar ilahi tasarrufa sahip, sadık kişilerdir. Arif şunu bilir ki; zahir, yani suret alemi; batınından gelir. Bir bakış bazen yeterlidir.

Arkadaşlık; bazıları sigara içenlerle sigara arkadaşlığı, müzisyenlerle müzik arkadaşlığı, dansçılarla dans arkadaşlığı, sanatçılarla sanat arkadaşlığı, dernekçilerle dernek arkadaşlığı, turistlerle turist arkadaşlığı, dergahçılarla dergah arkadaşlığı yaparlar. Sanki çok yönlü kişilerdir. Bunlar yuvarlanıp dururlar. Hakikat zevkini alamazlar. Nefisleri çizgisinde ömür harcarlar.

Bilginin sahibi, vereni Allah’ tır. Esas bilgi onu sahibine götürendir. Bunlar da Alim, Arif olanlardır. Madde ve mana bir bütündür, buna tevhit olarak bak!

Allah’ ın yarattığı her şey ayettir. Kainat Allah’ ın kitabıdır. Oku; O’ nun kitabını oku, O’ nu bil demektir. Kul olarak okuyan, sultan olan Allah’ ı bilir. Sen ne güzesin, seni Allah ne güzel yaratmış demek; hakkını vermektir. O Hak; Allah’ a aittir.

Bilgi esastır. Bilen ile bilmeyen bir değildir. Görmek, işitmek, tatmak ve temas; beş duygu iledir. Beş duygunun tam hakkını kullanana, altıncı duygu olan  ‘İlham’ verilir. İlim ayettir, Alem’ dir. Esrarı noktada eser, Allah’ ındır. Kul bu sanata hayrandır.

Allah’ ın Hakkı; O’ na kul olmaktır, O’nu anlamaktır. Varlığın sıhhat ve afiyeti Allah’ ın Hakkıdır.

‘’Ya Rabbi, sana sadakat, Hakka sadakat, lütfet Ya Rabbi!’’ Allah’ sız hiç bir şey olmaz. Bunu idrak Ademe ait olmalıdır.

‘Külle yevmin Hu ve Fişen’ ; O, her şeye müdahildir, interaktiftir.

 

Mutlu mutsuz, kız erkek

Biri birinden ürkek

Düz değil yollar tümsek

Sıratı müstakim tek.

MRM

 

Her haliyle müşahit

Her halinle ol şahit

Kesrette cümle vahit

Maksat Halik’ tir Halik.

MRM

 

Uyar isem

Uymaz isem

İnsanım ben

Bilmem neden?

 

Razıyım ben

Ya olmasam

Fark eden ben

Ya fark neden?

 

İnsan hayvan

Hepsi ihsan

Değil hayvan

Maksat insan

 

Gafletten ben

Uyanmazsam

Gelip gitmek

Mutlu neden?

MRM

 

Bayramda güzel giyinem

Hem de güzel görünem

Sevgi doludur sinem

Bir bilsem ben kimem

MRM