Allah’a iman etmek; O’nun her esması ile mükemmel olduğunun etki ve tesirinde olmaktır.

Allah külli, eksiksiz bütün; insan ise cüz-i ve eksik bir varlıktır.

Sen dilin arzu ve çağrısını duyarsın, ruhun çağrısını kim duyar?  Akıl, idrak, vicdanın çığlıklarını kim işitir?  Semi olan Allah işitir.

İsteyin, verilsin, sorun, cevap alırsınız. Soruyu iyi sorun, cevabını iyi alın. Sıhhat ve afiyet dileyin. Ya Şafi deyin, şifalanırsınız.

Gözünüzü kaparsanız görmezsiniz; idrakinizi ve düşüncelerinizi kaparsanız anlamazsınız.

Allah, kulunu korumazsa insan kendini koruyamaz.

 

Allah’a kul ol! Şerefli ol!

Gayriye kul ol, zelil ol!

Doğru ol, doğruyu söyle, Allah’la ol!

Yalan söyle, şeytanla ol!

 

Aslı ile olan; yaradılışı ile, fıtri yapısı ile olan hürdür. Aksi halde esirdir, maluldür, hür değildir. Halik, mahluku iledir. Mahluk, Halik’ i ile değilse sıkıntıdadır, mutlu değildir.

Talebelerim yetiştiler, okulu terk ettiler. Dolayısı ile yerlerine yeni talebeler geldi, gelir. Bu Maksadullah’ın maksadıdır. Sana ne oluyor!

Denizlerde olan canlılar, ona uygun olarak balık şeklinde, balık tabiatında olurlar. Karada olan canlılar da ona uygun, onun yani toprağın tabiatında olurlar. Ehli mana ise maddenin ötesinde; toprak, su, hava ve ısının ötesinde varlıklardır. Yani ehli mana; kabuksuz, saf varlıklardır.

Allah’ın yaşattığı her şey,  Hayy isminin tecellisinde canlıdır. Bunların arasında, Hay esması ile en canlı, insandır. Onun bastığı her yer, daha çok canlı olur. Allah’ın Hayy isminin tecellisi taş ve toprağı canlı kılar.  Her şeye kişiliğini Allah verir. Yeryüzünün manyetik hareketinde ağırlık yapar.

 

Onun başına gelen her hangi bir şey, ona fayda veya zarar verir; yani sallar, uyandırır. Görüş açısı değişir.

Bakmasını bilmez, hep yanlış, yamuk bakarsın, kendi bakışını düzeltmek yerine, baktığını kendine göre düzeltmeye kalkarsın. Allah’ ın bak dediği yerden bakarsan, onun yarattıklarını ne için yarattığını, manayı, hikmeti görür, fizik bakışından metafizik bakışına geçersin.

 

Keyfine varsan, Esra’nın

Bilirdin, kimdir sultanın

Suret alemde Hakanın

Esması yok, Müsemmanın

MRM

 

Allah, Rezzak’tır. Hz. Süleyman’ ın da karıncanın da rızkını verir, Halik Rezzak, mahluk merzuktur. Allah Samet, mahluk ihtiyaç içindedir. Ona muhtaçtır. Bu insan için lütuftur.

Mutlak yokluk yoktur, Allah vardır. Her şey Allah’ ındır, Allah’ tandır. Yok, yokluk; yoktur.

Cennet; güzelliklerdir, onun için dünyayı cennete çevirmeye çalışırız. Maddenin imkanı, cennet olmaya müsait değildir. Cennet maddenin ötesindedir.

Ömrünüzün bir müddet devam etmesi,  görüşünüzün, isteklerinizin değişme makamlarıdır. Mahluk Halik’ in yarattığı şeylerdir, hangisi şer hangisi hayırdır bilinmez. Şer, aklını kullanmayanlara musallat olur. Allah şer yaratmaz, insan onu şerre çevirir. Burada da yüce yaratıldığı halde, insan yanlış yapar.

Mal, mala meyil:

Bir şeyin, yaratılış amacına uygun oluşu hayırlıdır. Hayrı yanlış yere koymak şerdir. Onu yaradılışı itibarı ile, Allah’ ın koyduğu yere koy!

Aklın, idrakin ve vicdanın muhacesinde olan şeyler, hayırlıdır.

Vicdan aldatılmaz, ancak üstü örtülür. Akıl aldatılabilir.

Akıl insanın duyularını tanzim edendir.

 

Allah’ ın verdiği süreyi bekle, acele etme! Şer olur. Haz hayra karşıdır. Hazzın fazlası, yerinde olan zühttür.

İnsanların kendilerine ve başkalarına karşı en hayırlısı, geç öfkelenip çabuk sakinleşen; en şerlisi ise çabuk öfkelenen ve geç sakinleşendir.

Zül celali vel-ikram, Allah’ın ikramı celalinde gizlidir. Allah’ ın celalinin ikramı, en idrakli şekli, lütfu insanda görülür, onlar velilerdir.

Mana ehline gönül vermek, gönlü aydınlatır, dünya ehline gönül vermekse gönlü karartır.

Allah’tan gayri neyi seversen, neye taparsan o puttur. Mahluku put edinen, Halik’ i ilah olarak anlayamaz.

El Halik, anı yaratan Allah, Halik esması ile her şeyi daimi yaratan, her şeyin Habibi Allah’ tır. Sureti insan olan, beşerdir, sireti insan olan da, Ademdir.

El Ganiy, Allah, mutlak zengindir. İnsan mutlak fakirdir. Bu mükemmel ve onun en üstün varı olan insan ve dünya fakirdir. Mutlak zengin Allah,  mutlak fakir olan insan, mahluk; Allah’ a muhtaçtır.

Vücutta bulunan ilahi canın nuru göze vurunca, suretleri görme; kulağa gelince sesleri işitme; burunda koklama; dilde söyleme; damakta tat, lezzet; tende his, duygu, zevk; cinsel organda yeniden diriliş meydana gelir. En büyük günah istismarından gelir.