Allah insanın Maliki, varlığın Melikidir!

Kâinatın mutlak sahibi,  El Melik zatıdır. Malik fiilidir. Allah Âlimdir. Muallim değildir. Muallim sonradan öğrenendir. Bilgi ahlaklı olmalıdır. Ahlaksız bilgi zarar getirir.

Lâ Melike İllallah!

Taşınmazlara mülk denir. Taşınmazlarla beraber taşınanlara da, mülk denir.

Meleklerle olan âleme melekût âlemi denir.

Eşyanın maliki, insanın Meliki olan Allah, mutlak güç sahibidir. Bu güç insana verilemez, şayet biraz verilse, ilah olmaya kalkar. Nas, Melikine sığınmalı!

Allah insanı, ahseni takvim üzere yarattı. Dünyada onu; işin başına ve ayakları üzere koydu, sonra yürü kulum dedi. Çabalasın, ünsiyet etsin, yaklaşsın idrak etsin, yaratanı bilsin diye.

Yetişkindir, asrın insanıdır, görgü ve yaşamak bakımından iyi bir muhaldedir. Buna mukabil tasavvufu anlamaması tabidir. Çünkü onun kalbi marazdadır. Ehli tasavvufta böylelerine o maraz-ı kalptedir denir. Üzülmeyin, o zaten öğüt almaya gelmemişti ki!

Bir mutasavvıf aynı zamanda edip, kâşif, âlim, sanatkâr, mütefekkir olabilir. Çünkü tasavvuf, ahlak tekâmülü esasına dayanan, bir fikir, tefekkür, ilham merhalesidir.

Lütfu ilahidir. Allah bazı kullarına verir. Talep edene verir.

Sor ve manalı söz dinle ve sende sözle ifadeye kalk, kaba olma!

Aklın takıntısını, istişare etmek ortadan kaldırır.

Gaflet insana verilmiştir. Hiçbir varlık, gaflete düşmez. Başıboşluk da, şirk koşmak da insana verilmiştir. Bu gibi imkânlara sahip olan insan, ayrıca Âlâ’ya dönme imkânına da sahiptir. Namazda tekrarlanan Subhanel Rabbiyel Âlâ, duası harekâtın, Âlâ olan Allah’a yönelişidir.

 

Izdırap ve acz nedir?

Sözden aciz olan, gücünü kullanır.

Allah bize bunları neden vermiştir? Izdırap eğer onu verenden ve bu dert duygusunun tatlı neticesinden bihaber değilsek tekâmülümüz için en mühim en esaslı bir şarttır. Cehennem olmasın diyorsan, cennet olmasın diyorsun sayılır.

Allah dersen, dünyada manasız faydasız bir şey kalmaz. Zira Halik her şeyi yerinde ve lüzumlu yaratır. Lüzumsuzsa yaratmazdı.

Ruh Cibrildendir. Külli akıl cibrildir (Cebrail).

Sıkıntınla, kederinle, üzüntünle Allah’a sığınırsın. Ona yalnız şikayet edersin.

Nemrut gibi yaşayan, İbrahim gibi olamaz. Firavun gibi yaşayan, Musa gibi olamaz. Ama bu zıt görüş; hiç unutulmayacak ve her zaman ibret alınacak bir durumdur.

 

Tevhid; varlığın Allah’la bir olmasıdır.

Halik mahlûk ayrı değildir. Biz, benden büyüktür. Ben değil, biz diyelim.

Rububiyet, Melikiyet, İlahiyet ben demez Allah’ta Biz deriz.

Kendini Allah’a bahşet, Allah bağışlasın! Varlık Allah’a adanmıştır. Sen kendini kime adadın? Allah neyi yarattıysa, amacına göre yarattı. Amaç Allah’ın ta kendisidir.

İdraki meali, bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi, bu sıklet çekmez.

Eserlerim aczimin ifadesidir.

Hz Âdem, batınen, zahiren sırdır. Zahiren ortaya çıkan Âdem, batınen âdeme dönmüştür. Âdem olmasaydı, esma ve sıfatla zahir olmazdı. Sen olmasaydın, bu âlemleri yaratmazdım Ey insan!

Rüyayı tabir etme, anla ve rüyayı takdir et! Mekânın yüceliği, ariflere aittir. Onu yüce makama yükselttik. Makamların en yücesi arzdır. Cümlenin vücudu sureta Hakkın vücududur.

İsa, ilahi ruhu temsil eder. Bedene işkence etsen, param parça etsen ruh ondan münezzehtir. Bilseydin, saygılı olurdun. Meryem de aynı ruhtur. Ruh birdir, kaplar da ayrı görülür. Allah, halk ettiği bütün varlıklara Rahman ve Rahimdir. Senden Sana sığınan, kalpleri yumuşatır. Evliyaya yönelen kimse, Hakka yöneltilir. Hakkın Rahmeti, her şeyi içine alır. Hakkın gazabı da ona yönelmeyenleredir. Ama Allah’ın Rahmeti gazabını aşmıştır.

Dervişlik, bir riyazet ve mücahede faaliyetidir. Bu yoksa dervişlik özentisidir. Dervişliğin, özü de Hakkı zikretmekte vardır.

Senin harekâtın yalnız, beslenmeğe ve yaşamaya matuftur. Hayvan da böyledir. İnsanda manaya, Hakk’a yönelik olan idrak vardır.

Nas, öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden benimseyen ve benimsediği varsayımlardan katı bir yöntemle önermeler türeten anlayış, dogmatizmdir.

Sahneyi ilahide sana verilen rol, işlenir. Bu rol, aynı zamanda senin kaderindir. Sen, mürşidi Kamile geldin. Basit günlük işleri konuşuyorsun. Burada bence hukuk bilenle hukuk konuş. Sanat sevenle sanat konuş.

Kader değişmez, çünkü zuhuru vuku bulması şahanedir. Çünkü kader Allah’ın icraatıdır ve en çok kaderin vukuu Allah’ı haber verir. Saklı olan bilgiyi de Allah verir. Oku!

Her şey görene, köre ne? Allah’ın sana verdiğini kullanırsan, senindir. Mesela kulağını kullanırsan, senindir ve faydalıdır. İradeni kullanırsan vardır. Yoksa iraden yoktur.

 Yüce yaratıksın sen

Mübarek bahtlısın sen

Hamdi sena edersen

Hak lutfa uğrarsın sen

Asla mutlu olmazsın,

Bahta lanet edersen

Asla mutlu olmazsın

Bahtla ünsiyet etmezsen

19.11.2014 Antalya

***

Kıyamet koptu, son geldi öylemi?

Faslı ilahinin sonu mu vardır?

***