Allah’ lık, Allah’ a mahsustur. Bunu başkasında düşünmek şirktir. Günlerce benimle olan, beni seven benim müridim olmuştur. Muhakkak bir şeyler alır; çünkü talebe öğretmeninden bir şeyler alır.

Ey kendini yalnız hisseden, Allah sana şah damarından yakındır. Sen uzaksın, sen gafilsin. O bizi bizden iyi izler, kemale yönlendirir. Ölümün gücüne dayanmak, onu bilmek zordur. Hafiy; adım adım izleme, ilgilenme demektir. Babanın ilgisini kaybettim deme,  Allah’ ın ilgisine bak. Allah yarattığı kulunu bilhassa adım adım izler.

El Halim; Selim kişi hoşgörü içindedir. Allah Halim’ dir, ganidir, hoş görür ve çok verir. İnsanları hoşnut et,  Allah da seni hoşnut etsin. El Hafiy; kulu ile müteal, ilgilenir. Ben kimim diye sormayan, hayvandır.

Allah’ a çağırandan, Allah’ a davet edenden daha güzel kim vardır? ‘’Külli yevmin hüve fi şe’n’’. Allah aktiftir, her şeyi o aktif hale getirmiştir. Varlık aktifse bu Allah’ ın eseridir.

Kainatı oku, parçaları bir araya getir, göğe bak, yere bak. Aktif dinleme vardır.  Pasif ve aktif varlığın iki halidir. Nötron pasiftir, proton ise aktif. Failsiz fiil olmaz. Müezzin olmazsa ezan olmaz. Pasif iyi değildir, aktif iyidir. Baba kelam yapar. Kelam tesirlidir, iz bırakır. İnsanın önce kendini dağıtmaması, savunmaması lazımdır. Aktif sevgi faydalıdır, pasif sevgi faydasızdır.

Madde ilim, bilimdir. Her ilim, her bilim Allah’ ın Âlim olduğunu söyler.  Merkez kaç çekim gücü; la- illa; doğuş ve ölüş. İlla; yüzde yüz Allah. Mahlûkat çoktur, Halik ise birdir. O, tek olan Halik, yaratarak çoğalır.

Biz insanlar doğmadan önce üstlendiğimiz hayat planımızı uygulamak için dünyaya geliriz ve hayat boyunca bu plan üzerinde meşgulüzdür ve bu plan üzerinde faalizdir. Bu da genel planla çatışmaz ve güçlüdür. Nasıl bir planla dünyaya doğduysak ona uygun zihinsel, ruhsal ve fiziksel özelliklerle donatılmış oluyoruz ve buna uygun bir zemin seçiyoruz, o güce sahip olarak doğuyoruz. Bu, Allah’ a ve onun sistemine uygunluk, yani kulluktur.

Allah’a kulluk; inanç ( ibadet);  tevhid. Tek ilah. Duyarlı olmak; sorumlu olmaktır. Maddede akıl, manada ruh, gönül. Halik’ e duyarlılık, mahluka duyarlılık. Taassubun yerini tahkik, tetebu, çalışma, arama almalıdır. İstişare etmelidir. İlim, insanı farklı kılar, cahil hiçbir şeydir.

Hayrı istemek hayırdır, onu kıskanırsan şerdir. Hakta hak vardır, şerde haksızlık. Allah Hayy’ dır, ebedidir. Hayır, vicdanla vardır. Hayırda yarışmalıdır. Derece vücudun ısısını gösterir. Vicdan onun hayır derecesini gösterir.

Allah’ın koyduğu yere koy, al dediği yerden al, bak dediği yerden bak. Allah’ ın dediği hayırdır, seninki şerdir. Haz beladır, hayır lütuftur. Kadın; haz için değil muhabbet için, aile için, hayatın devamı olan çocuk için, ilahi düzen için mübarektir. Hayır Allah’ tandır.

Nar ve nur; toprak nardı; döndü, sonra da nur oldu.

Mutlu Baba muhabbettir. Hiçbir şey yanlış değildir. Yanlış gören yanlıştır.

Ölümden sonra bilinç devam eder mi? Bilinç nedir, bilmeden bilinmedir. Bilim, kurallar dizisidir.

İnsan, onu yaratan Halik’ in sırrıdır, Halik de insanın sırrında her haldedir. Bu hali idrak etmekte olan kişi ariftir. Her halde, her anda kimdir, onu kendinde müşahede eden ’’ Gavs- ül Azam’’ dır.

İlahi enerji ile dönen kainat, kevn-ü mekan; daima harlıdır. Bitmez tükenmez coşkusu ile böylece; ruh ile madde, hayatı meydana getirir. Hayat canlıdır. O, canda sırlanmıştır.

Allah’ın hayır için yarattığı şeyi kötüye kullanmak şerdir.

Aklı fikri dünyada olanın, gönülden haberi olmaz. Yere göğe sığmayan Allah gönüldedir. Gönülden sevmek; ilahi sevgi ve muhabbettir, O’ ndandır. Aktif sevgi sevgilisinin yükünü taşır. Pasif sevgi “Seni seviyorum çünkü senden faydalanıyorum. ” demektir. Aktif seven insan sevdiğine katlanır, sevgilinin yükünü alır. Pasif seven insan sevgiliye yük olur. Sevgi ve muhabbetin tadını kaçıranlar, hüsranda kalırlar ve tatsız olurlar. Tatsız sevimsiz, meymenetsiz insanla kim olmak ister ki?

Aşık ruhi vahiydir. Vahiy, ruhun alternatif halidir. İnanmak; burada orada, ayan beyan; neye inanacaksın? Ervah, ruhlar canlıdır, canlı oluşumuz Allah’ ın Hayy oluşundandır, biz buna şahidiz. Hayy’ dan Allah yarattığı her şeye can verir. Her şey canlıdır, Allah’ ladır. Her şey iki canlıdır. Onlara kimliklerini de veren Allah’ tır. Yağmur, bu isminin tecellisidir; etrafa can yağar. Cana, toprağa yalınayak bas ki canlan. Aldığın içtiğin yediğin hayattır. Külün ekmeğini yiyoruz. Kül önceden ateşti.

Burası cennet değildir. ‘Oh, ne rahat!’ dediğin an bir sinek gelir senin rahatını bozar ve dolayısıyla burasının cennet olmadığını söyler. Gayyum; çekip çeviren, yürüten, düzenleyen.

Hayat, Allah’ın verdiği değerli bir ödüldür.

El Hayy; El Hayyum mutlaktır, ebedi ve canlı, hayat veren. Hayvan canlı, hayat dolu.  Hayy; diriliğin olması. Alıp verdikçe canlısın. Haram insana aittir ve yakışmaz, temiz değildir, canı bozar. Mutlak hayat sınırsız ve sonsuz hayattır. Mukayyet hayat, geçici ve sonlu hayattır. Maddiyatın ötesinde hayat, hayattır.

Nefs, “Kendisi” demektir. Ahiret hayatı manalıdır ve daha devamlıdır. Mana, maddeden yüksektir. Ruh maddeden âlâdır, sorulara cevaptır. Varlığınız Hayy’ ın tecellisidir ve diri kılar. Can ve ruh, madde ve mana, diri ve ölü, doğum ve ölüm, cehalet ve kemalat. Ruh; akıl, idrak ve vicdandır. Varlığa Kur’ an yayılmıştır, oku!

Bu işte böyledir. Kabul et Ya Rab! El Gayyum ; yegane çekip çeviren; Allah’ ın esmasıdır. Allah Rahman ve Rahim olduğu için Gayyum’ dur. Bu, insana cüzi olarak verilmiştir. Alemlerin fevkalade, muazzam çekip çevrilmesi, mükemmel oluşu ve mükemmel yönetilmesi Allah’ ın Gayyum olan esmasının lütfudur. Ey insan, bunu anla! Her şeyi oku! Halik’ in yazdığı varlık Kuran’ ını oku. Hakikatini öğren. Allah’ a hayran ol. Onun kulu olmaktan şereflen. El Gayyum; mükemmel yöneticidir, cüzi kuvvete sahip olan insan da.  Allah’ ın sistemi içinde kendini yönelt! Sana akıl, idrak, vicdan verilmiştir. Vücuttaki her organ da kendine verilen irade ile kendini yönetir. İnsan; aklı, idraki ve vicdanı ile kendini yönetir. Şeytan; ona verilen imkan ve kuvvetle yöneltir. Bu iki hal de insana verilmiştir.

Allah’ ın Gayyum isminden güç iste. ‘’İsteyin vereyim!’’. ‘’Derdime derman, hastalığıma sıhhat ve afiyet ver Yarabbi!’’ !..