Kainatta iki vücut yoktur, sadece Hakkın vücudu vardır. Kainat Allah’ ın teni, canı, zatıdır. Arif için kainat dershane, Rab öğretmendir. Arif ilmi ondan alır.

Gizli sırlarımı
Nağmelere döktüm
Seller alıp gitti
Ben de baka kaldım.

MRM

Bütün varlık, onu yaratanın adına hareket eder. İnançsız insan; manalı manasız, idrakli idraksiz, akıllı akılsız, vicdanlı vicdansız, biçare, hüzünlü, garip, ölümlü, fani, enteresan bir varlıktır.

Laf ve kelime ne kadar söylesen tesir etmez ama iz bırakır. Kelamullah ise insanı halden hale koyar, nedir halin diye sorar çünkü bize rıza düşer.

Allah bizi andığı zaman biz onu anarız. Onun bizi anması ile bizim onu anmamız bir olamaz. O mükemmel, biz aciziz. Allah konuştuğu için biz konuşuruz. O baktığı için biz bakarız. Her hareketimiz onun hareketinden gelir. O bir anda bin şe’ an dadır. Biz aciziz, O mükemmeldir.

Bu dünyadır bu dünya
Bu dünya kara sevda
Görünense hüveyda
Mutlu de de, inanma.

MRM

İki dostun birleşmesinden sonra mutlaka ayrılık olur. Meğer ki gönül dostluğu ola. Onda ayrılsa da beraberdir. ‘’Gerçek dostum; benden usanmayandır, beni terk etmeyendir. Bu da sureta değil siretadır. Beden kavuşmaz, gönül zaten ayrı değil. Mal mülk varlığı; suret varlığıdır, geçicidir. Esas olan Kerem sahibi olmaktır

Beden aleminde beden
Bunu bilme neden
Geçip gider o zaten
Banadır adap erkan

Mala gelen zarar ziyan
Değildir buna inan
Dost ile dost olan
Mutlu’ dur Mutlu inan.

Akıl sahibi olup da
İlmibillah’ ta olmazsan
Dünyada olup da
Allah’ la olmaya benzer.
Mahluktan maksat Halik’ tir.

MRM

Gerçek Alim, O kimsedir ki akli, nefsi, nakli bilgileri sergileyen kimse değil, İlmibillah’ ta saim, daim, kaim olan kimsedir.

Biri gelir biri gider
Mutlu bakar hayrandır.
Hamdü sena, hamdü sena
Hak lütfudur, lütuf olur.

MRM

Sabah akşam
Sabah akşam
Geçer günler
Döner devran

Doğar insan
Ölür insan
Hepsi ihsan
Amma yezdan

MRM

Tuzaktır, tuzak tuzak
Uzaktır, uzak uzak
Mutlu demezsen El Hak
Olamazsın ki uşşak

Her şeyi düzenli gördüm
Nefs-i emareye doydum
Mülkü bekaya döndüm
Mutsuz iken mutlu oldum

Nazarımdan nazen oldu
Gönlü güzel nurla doldu
Nolduysa ol Hak’ tan oldu
Beşer içre Adem oldu

MRM

Mürşit düştü payıma
Allah beni kayıra
Hayırla an hayırla
Hayır gelsin başına

MRM

İki gün benle oldun
Git şimdi ananla ol
Dedim sen de dinledin
Dolu tası eğri tut da
Dökme dedim..

MRM